" ኣብ ካንቶን ዙሪክ ናይ ምኽንሻብ
ደቂ ኣንስትዮ መራኸቢ ማእኸል

ኣድራሻ

ከም ሓደ ናይ ምምኽኻር፡ ሓበሬታን ብቕዓትን መድረኽ ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ኣብ ካንቶን ዙሪክ፡ “FGMhelp” ነቶም ዝተጠቕዑ፡ ኣብ ሓደጋ ንዝርከቡን ኣዝማድን ከምኡ’ውን ንክኢላታት፡ ሰበስልጣንን ህዝብን ኣሎ። ዝኾነ ሕቶ ወይ ሓሳብ ኣለኩም ዶ? ርኸቡና!

ብኸመይ ክትረኽቡና ትኽእሉ

“FGMhelp” ኣብ ካናኑጋስ ኣብ ማእኸል ከተማ ዙሪክ ይርከብ፡፡ ካብ ዙሪክ ማእኸላይ ክፍሊ፡ ኣብ ሒደት ደቓይቕ ብእግርኹም ክትበፅሑ ትኽእሉ ኢኹም፡፡

"ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ
መራኸቢማእኸል
ካንተን ዙሪክ

ኣምቡላቶረም
ካኖንጋስ18
8004 ዙሪክ

ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ደቂ ኣንስትዮ ምኽንሻብ ዘለው ከይድታት መረዳእታ ርኸቡ-– "FGMhelp" ሳብስክራይብ ብምግባር ብናፃ ደብዳበ ዜና ርኸቡ፡፡