ብዛዕባ "FGMhelp"

ናይ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ብሉፅ መራኸቢ ማእኸል

“FGMhelp” ኣብ ካንቶን ዙሪክ ኣብ ኣርእስቲ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ዝምልከት ናይ ምምኽኻር፡ ሓበሬታን ብቕዓትን መድረኽ እዩ። ንሕና ንዝተጎድኡ ሰባት፣ ኣብ ሓደጋ ንዝርከቡ ሰባትን ንኣዝማድን ርክብ ማእኸል ኢና። ነጻን ዘተኣማምንን ደገፍ ንህብ። ምስ ክኢላታት፡ ትካላትን ማእከላት ምኽርን ከምኡ’ውን ብማሕበረሰባዊ ስራሕ መርበብ ብምግባር፡ “FGMhelp” ኣብ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ዘላቒ ኣገባብ ንኽህሉ ኣበርክቶ ይገብር።

ምምዕባል ናይቲ ኣብ ካንቶን ዙሪክ ንዝግበር ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝኸውን ርክብ ማእኸል ብሓደ ወገን ኣብ ተወፋይነት ናይታ ከም ሓላፊት ዳይረክቶሬት ጥዕና ዘበገሰቶ ኣባል ባይቶ መንግስቲ ናታሊ ሪክሊ ዝተመርኮሰ እዩ። ብኻልእ ወገን ድማ ናብ ስራሕ መርበብ ኣንጻር ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ስዊዘርላንድ ይምለስ። እዚ ብፌደራል መንግስቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ኣብ ኣርእስቲ ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ንቕሓት ንምዕባይ፣ ኣዋልድ ካብ ግዝረት ንምክልኻልን ንዝተጎድኣ ደቂ ኣንስትዮ ምኽርን ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ከምኡ’ውን ንምዕባይን ዝተዋህቦ እዩ። ዞባዊ ርክብ ማእኸል።

እንህቦም ኣገልግሎታት

ማዕዳ

እዞም ዝተፀለው፡ ኣብ ውሽጢ ስግኣት ዘለው፡ ፍቑራትን ስድራታት ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ዝምልከትን ከምኡ ድማ ጥንሲ፡ ሕርሲ፡ ፆታዊ ጥዕናን ሕጋዊ ኩነታት ብዝምልከት ኣብ ዘለዎም ኩሎም ሕቶታት ማዕዳ ንህብ፡፡

ምፍላይን ሪፈራልን

ንሕክምና ክንክን፡ናብ ስፔሻሊስት ሓካይምን ሆስፒታላት ነተሓላልፍ፡፡ ፀገም ኣብ ዝህልወሉ እዋን፡ ህፃናትን ዓበይቲ ሰባት ንምሕላው ምስ እቶም ዝምልከቶም አካላት ክንራኸብ ኢና፡፡

ማሕበራዊ ስራሕ፡

ብማልቲፕላየራትን ኣስተርጎምቲ ኣቢልና ኣካል እቲ ማሕበረሰብ ንኸውን፡፡ እቲ ቀንዲ ዕላማ ምክልኻል፡ መረዳእታን ንቕሓት ምዕባይ እዩ፡፡

ስልጠና ክኢላታት

ምስ መርበብ ኣንጻር ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ስዊዘርላንድ ብምትሕብባር፡ ኣብ ኣርእስቲ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ክኢላታት ነሰልጥን።

መርበብ ሓበሬታን ርክብ ህዝብን፤

ኣርእስቲ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ህዝቢ ኣምጺእና ምስ ካልኦት ርክብ ማእኸል፡ ክኢላታት፡ ማሕበራትን ሰብመዚን ብሓባር ንሰርሕ።

ትካል "FGMhelp"

ክፍሊ ጥዕና ካንቶናት ኣብ ካንቶን ዙሪክ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝኸውን ርክብ ማእኸል ንምቛምን ንምምሕዳርን ንኣገልግሎት ሕክምና ከተማ ዙሪክ ሓላፍነት ሂብዎ። ንፍሉይ ሕክምናዊ ደገፍ፡ ኣማኸርትና ምስተን ሰለስተ ዓበይቲ ክሊኒካት ደቂ ኣንስትዮ ካንቶናዊ ሆስፒታል ዊንተርተር፡ ሆስፒታል ከተማ ዙሪክን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ካንቶን ዙሪክን ብቐረባ ይሰርሑ።

ርክባትካ

ካሪን ብሩፓቸር፡

ኣማኻሪት፡ ነርሲንግ ስፔሻሊስት ዲፕሎማ HF

ኣን ሻድለር

ኣማኻሪት ፡ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ FH

ካትጃ ቴሲን፡

ናይቲ ማእኸል መራሒት ማእኸል ብቕዓት ምሕደራ ስርሒታት ማሕበራዊ ሕክምና

ናይ "FGMhelp" መዋሊ

“FGMhelp” ብናይ ካንተን ዙሪክ ዳይረክተር ጥዕና ስፖንሰር ዝግበር እዩ፡፡ ናይ ጥዕና ዳይረክቶሬት ድማ ንነበርቲ ዙሪክ ልዑል ዝኾነ ፅርየት ዘለዎ፡ ድልየት መሰረት ዝገበረን ኢኮኖምያዊ ተመጣጣንነት ከም ዘለዎ የረጋግፅ፡፡