ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ጎዳኢ እዩ፡፡
ንሕና ንሕግዘኩም ኢና፡፡

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ፡ ማዕዳን ደገፍን ንዘተሃሰዩ ሰባትን ስድርኦም

ሕጂ እውን ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶ ኣለኩምዶ? ናፃን ውልቃውን ናይ ምምኻር ኣገልግሎት ትደልዩዶ? ወይ በዚ ዝተሃሰያ ወይ ኣብ ውሽጢ ስግኣት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ኣንስቲ ትፈልጥዶ?ነዚ ሰብ እዚ ክትሕግዝዎ ትደልዩዶ? ሰራሕተኛታትና ዘለኩም ሕቶታትን ሻቕሎታትኩም ምላሽ ይህቡን ይሕግዙኹም፡፡ ንዓኹም ንምሕጋዝ ድልዋት ኢና!

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ እንታይ እዩ?

“FGM/C” ዝብል ኣህፅሮተ ቃል ክትንተን ከሎ ‹‹ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዩ›› ማለት እዩ፡፡ እቲ ኣህፅሮተ ቃል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዝኾነ ዓይነት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዘጠቓልል እዩ፡፡ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንተን ዝተኸንሸባ ኣዝዩ ዘቐንዝው ጥራሕ እንተይኮነስ፡ ኣብ ሙሉእ ሂወተን ዝቕፅልን ሕክምና ዘድልዮ ኣካላውን ኣእምሯዊ ሳዕቤን ዘለዎ እዩ፡፡

"FGMhelp" - ኣብ ካንቶን ዙሪክ ናይ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ መራኸቢ ማእኸል

ከም ርክብ ማእኸል ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካንቶን ዙሪክ፡ “FGMhelp” ነጻን እሙንን ምኽርን ደገፍን ይህበኩም – ብተሌፎን ወይ ኣብ ቦታ ኣብ ካኖነንጋሰ ኣምቡላንስ ኣብ ማእከላይ ቦታ ከተማ ዙሪክ። ሰራሕተኛታትና ብውልቂ ኣብ ጎንኹም ብምህላዎም ሕጉሳት እዮም። ብዝበለፀ ኔትወርክ ዝተኣሳሰሩ ኮይኖም ምስ ክኢላታት ርክብ ክምስርቱ ይኽእሉ። ምስ ሓደ ሰብ ብቋንቋ ዓደኻ ክትዛረብ ትደሊ? ክንሕግዝ ንኽእል ኢና። ናይ ሕክምና ርእይቶ ትደልዩ ዶ? ከነሰጋግረኩም ኢና። ሕጋዊ ሕቶታት ኣለኩም ዶ? ምስ ፍሉያት ጠበቓታት ምልውዋጥ ንገብር።

በዚ ዝተጎድአ ሰብ ዲኻ ወይስ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ሰብ? ንሕና ኣብዚ ዘለና ክንሕግዘኩም ኢና።

ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም፡ ነቲ ርክብ ዘለዎ ቦታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብሓጎስ ክንሕግዝ ኢና።

"ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ
መራኸቢማእኸል
ካንተን ዙሪክ

ኣምቡላቶረም
ካኖንጋስ18
8004 ዙሪክ

ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ርሕሚ ብተዳጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ክንደይ ኣዋልድን ኣንስትን እየን ዝግዘራ?

ብመሰረት ጸብጻብ ዩኒሴፍ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ዝነብራ ልዕሊ 230 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብገለ ዓይነት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ተገይሩለን እዩ። ኣብ ስዊዘርላንድ ልዕሊ 20.000 ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ይጥቅዓ ወይ ኣብ ሓደጋ ይርከባ። ኣስታት 2.900 ካብኣቶም ኣብ ካንቶን ዙሪክ ይነብሩ።

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ብዓይኒ ሕጊ ይፈቅድ ድዩ?

ኣይፋል፣ ኣብ ስዊዘርላንድን ኣብ መብዛሕትአን ካልኦት ሀገራት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ኣይፍቀድን ከምአ ድማ ኣብ ሰብነት ጉኣት ምብፃሕ ብዝብል የቕፅዕ እዩ፡፡ ዋላኳ ኣብተን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀመለን ሀገራት ሕጂ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ዝኽልክሉ ሕግታት ኣብ ተግባር ውዒሎም እዮም፡፡ ኣብ ስዊዘርላንድን ኣብ መላእ ዓለም ብዛዕባ ዘሎ ሕጋዊ ኩነታት ብዛዕባ ዝምልከት ዝርዝር መረዳእታ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ፡፡

እንታይ ዓይነት ግዝረት ስጋዊ ርክብ ኣሎ?

ብመሰረቱ ኣርባዕተ ዓይነት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ኣሎ። ከከም ዓይነቱ፡ ደጋዊ ክሊቶሪስ፡ ቆርበት ክሊቶራል፡ ውሽጣውን/ወይ ደጋውን ላብያ ምሉእ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ይእለ። ኣብቲ ኢንፊቡሌሽን ዝበሃል፡ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ መኽፈቲ ርሕሚ ዳርጋ ምሉእ ብምሉእ ብስፌት ይዕጾ። ሓደ ክኢላ ሓኪም ማህጸን እንታይ ዓይነት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ከምዘሎ ብልክዕ ክገልጽ ይኽእል።

ግዝረት ስጋዊ ርክብ እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ?

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ጉድኣት ከስዕብ ይኽእል። እቲ ግዝረት ከቢድ ቃንዛ፡ ምፍሳስ ደም፡ ሕበጥ፡ ረኽስን ካልእ ብዙሕ ጸገማትን ከስዕብ ይኽእል። ድሕሪ ግዝረት ካልኦት ነገራት ሓዊሱ ሕዱር ሕማማትን ረኽስን ክምዕብሉ ይኽእሉ። ኣብ ሽንቲ፡ ጾታዊ ርክብ፡ ወርሓዊ ጽግያት፡ ጥንስን ሕርስን ከቢድ ቃንዛን ጸገማትን ክህሉ ይኽእል። ክህልዉ ዝኽእሉ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሳዕቤናት ድሕሪ ስንባደ ዝመጽእ ጸቕጢ፡ መጥቃዕቲ ስንባደ፡ ጸገማት ጭንቀትን ጭንቀትን ይርከብዎም።