ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ብዙሕ ዘይርጉጽነት ዝተኣሳሰር እዩ። እቶም ዝተጎድኡ ሰባትን ኣዝማዶምን ንነብሶም ዝሓቱ ሕቶታት ብዙሓት እዮም። ገለ ካብዞም ሕቶታት ኣብዚ ገጽ መሊስና ኣለና። ተወሳኺ ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም፡ ክትረኽቡና ድሕር ኣይትበሉ – ብተሌፎን፡ ብኢመይል ወይ ኣብ ቦታ ኣብ ኣምቡላቶርየም ካኖነንጋሰ ኣብ ከተማ ዙሪክ።

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝመፃእኽሉ ሀገር ኣካል ባህልናን ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ባህሊ እዩ፡፡ እዚ ሕጂ ብቕፅበት ንምንታይ ይቕየር?

ባህሊ ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እጃም ኣለዎ፡፡ እንተኾነ ግና እዚ ድሕሪ ግዘ ክቕየር ይኽእል እዩ፡፡ ብተወሳኺ ባህሊ ጥቕዓትን ማህሰይቲ ንምብፃሕ መሰረት ክኸውን የብሉን፡፡ ኣብ ጉዳይ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ፤ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ኣንስትን ኣካላውን ኣእምሯዊ መሰላት ዝፃባእ እዩ፡፡ ካብ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ብዘይምክያድ፡ ደቂ ኣንስትዮን ኣንስትን ካብ ከቢድ፡ ቀዋምን ሙሉእ ቡሙሉእ ኣድላይ ካብ ዝኾነ ማህሰይቲ ከይበፅሐን ምክልኻል ይከኣል፡፡ ብተወሳኺ ድማ ባህልና እንከይገደፍና ኣዝዮም ጎዳእቲ ዝኾኑ ተግባራት ምውጋድ ይከኣል እዩ፡፡ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ዝፍፀመለን ሀገራት ዳርጋ ኩለን መጠኑ ኣዝዩ ይንክይ ኣሎ እዩ፡፡ ብተወሳኺ ድማ ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት እዚ ተግባር እዚ ብዛዕባ ምቁራፅ ኣብ ምዝራብ ይርከቡ ኣለው፡፡

ኣብ ከባብየይ ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ክዛረብ ዝደልይ ዝኾነ ሰብ የለን፡፡ እዞም ሓሳባት ክዛተዩ ዝደልዩ ሰባት ኣበይ ክረክብ ይኽእል?

ኣብ “FGMhelp”፡ ምስቶም መልቲፕላየርስ (መባዛሕቲ) ተባሂሎም ምስ ዝፅውዑ ብፅዑቕ ንሰርሕ ኢና፡፡ እዞም መልቲፕለየራት ኣብ ኮሞም ኣዝዩ ዝሓሸ ርክብ ዘለዎምን ናይቶ ዝተሃሰዩ ሰባት ኣፍ መፍትሒ ቋንቋ ዝዛረቡ እዮም፡፡ ምስዞም መልቲፕለየራት ክነራኽበኪ ሕጉሳት ኢና፡፡

ዝተኸንሸበት ጓል ኣንስተይቲ ተመርዕየ ይርከብ፡፡ እንታይ ክጥንቀቕ ይግበኣኒ?

በዓልቲ ቤትካ ኣካላውን ኣእምሯዊ ሳዕቤናት ክህልዋ ይኽእል እዩ፡፡ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ድማ ቃንዛ ክህልዋ ይኽእል እዩ፡፡ እዚ ብጥንቃቐ ክትሕዞ ኣለካ፡፡ ዝኾነ ዓይነት ሕቶ እንተድኣ ኣለካ ኣብ ዘሪክ ካንተን ዝርከብ ስፔሻሊስት ቤት ፅሕፈት ክሕግዘካ ይኽእል እዩ፡፡ እዞም ናይ ምምኻር ኣገልግሎታት ናፃ እንትኾኑ – እዚኦም ንዓኻ ክነዳልወልካ ሕጉሳት ኢና፡፡

ዝኾነት ጓልተንስተይቲ ክትኽንሸብ እያ ኢለ ይሰግእ፡፡ ነዛ ጓልተንሰይቲ ብኸመይ ክሕግዛ ይኽእል?

ምሳና ተራኸብ– መልቲፕላየርስ ምስ ዝበሃሉን ኣብቲ ማሕበረሰብ ንጡፋት ዝኾኑን ከም ሶማልያ፡ ኤርትራ፡ ኢትዮጵያ ወይ ሱዳን ምስ ዝርከቡ ሰባት ርክብ ስለዝህልዎም ምስኦም ክንራኸብ ኢና፡፡

ዝተኸንሸባ ደቂ ኣንስትዮ ብመጥባሕቲ ጥራሕ ድየን ክወልዳ ዝኽእ?

ዝተኸንሸባ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ዘይተኸንሸባ ደቂ ኣንስትዮ ክነነፃፅረን ከለና፡ መብዛሕትኡ ግዘ ቆልዓ ክወልዳ ከለዋ ምስ ቃንዛ ዝተሓሓዘ እዩ፡፡ እንተኾነ ግና፡ ዝኾነ ዓይነት ምኽንሻብ ዝተኸንሸባ ደቂ ኣንስትዮ ብሕርሲ ክወልዳ ይኽእላ እየን፡፡ ኢንፉብሌሽን (ዓይነት 3 ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ፡ እንትኸውን እቲ መኽፈቲ ክፋል ሙሉእ ብሙሉእ ዝተቖረፀ እዩ) እንተድኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብ እዋን ሕርሲ ወይ ቅድሚ ሕርሲ እቲ ክፋል ሰብነት ብመጥባሕቲ ክኽፈት ኣለዎ፡፡

ዋላኳ እንተተኸንሸብኩ ክጠንስ ይኽእል ዶ?

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮ እውን ክጠንሳ ይኽእላ እየን፡፡ እንተኾነ ግና ዝተኸንሸባ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ርክብ ኣብ ዝገብራሉ እዋንን ክሓርሳ ከለዋ ልዑል ዝኾነ ቃንዛ ይስምዐን፡፡ እንተኾነ ግና ዝተኸንሸባ ደቂ ኣንስትዮ ብምሕራስ ልምዲ ዘለዎን ኣብ ዙሪክ ዝርከባን ክሕግዛኺ ዝኽእላ መዋለዳን፡ ሀኪማት ማህፀንን ሆስፒታላት ኣለው እዮም፡፡ ናብቶም በዓል ሞያታት ሪፈር ክንገብረኪ ሕጉሳት ኢና፡፡

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ንድሕሪት ክምለስ ኣይክእልን እዩ። ይኹን እምበር ብሰንኪ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ

ዝመጽእ ጸገማት ወይ ጸገማት ኣብ ዝተወሰኑ ጉዳያት ብሕክምና ክሕከሙ ይኽእሉ። ኣብ ጉዳይ ኢንፊቡሌሽን (ዓይነት 3 ናይቲ ምቑራጽ ስጋዊ ርክብ ደቂ ኣንስትዮ/ምቑራጽ ስጋዊ ርክብ ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣብዚ መኽፈቲ ርሕሚ ዳርጋ ምሉእ ብምሉእ ዝተሰፈየ)፡ እቲ በሰላ ቲሹ ብመጥባሕቲ ክኽፈት ይኽእል። እዚ ኣገባብ እዚ ዲፊቡሌሽን ይበሃል። በዚ መንገዲ ኣብ እዋን ወርሓዊ ጽግያት፡ ሽንቲ፡ ጾታዊ ርክብን ሕርስን ዝስምዓካ ቃንዛ ምቅላል ይከኣል።

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ምግልባጥ ይከኣል ድዩ?

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ንድሕሪት ክምለስ ኣይክእልን እዩ። ይኹን እምበር ብሰንኪ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ዝመጽእ ጸገማት ወይ ጸገማት ኣብ ዝተወሰኑ ጉዳያት ብሕክምና ክሕከሙ ይኽእሉ። ኣብ ጉዳይ ኢንፊቡሌሽን (ዓይነት 3 ናይቲ ምቑራጽ ስጋዊ ርክብ ደቂ ኣንስትዮ/ምቑራጽ ስጋዊ ርክብ ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣብዚ መኽፈቲ ርሕሚ ዳርጋ ምሉእ ብምሉእ ዝተሰፈየ)፡ እቲ በሰላ ቲሹ ብመጥባሕቲ ክኽፈት ይኽእል። እዚ ኣገባብ እዚ ዲፊቡሌሽን ይበሃል። በዚ መንገዲ ኣብ እዋን ወርሓዊ ጽግያት፡ ሽንቲ፡ ጾታዊ ርክብን ሕርስን ዝስምዓካ ቃንዛ ምቅላል ይከኣል።

ተገዚረ ድየ ኣይፈልጥን እየ። ብኸመይ ክፈልጥ እየ?

እቶም ንእሽቶ ጓል ከለዋ ዝተገዝሩ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ እቲ ኣገባብ ብንቕሓት ዝኽሪ የብሎምን። ብተወሳኺ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ክልኩል ዛዕባ እዩ፣ ደቂ ኣንስትዮ ነታ ኣደ ይኹን ካልኦት ኣዝማድ ክሓታ ኣይክእላን እየን። ንሕቶኻ ውሑስ መልሲ እንተደሊኻ ናብ ክኢላ ሓኪም ማህጸን ምኻድ ዝበለጸ እዩ።

በዚ ዝተጎድአ ሰብ ዲኻ ወይስ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ሰብ? ንሕና ኣብዚ ዘለና ክንሕግዘኩም ኢና።

ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም፡ ነቲ ርክብ ዘለዎ ቦታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብሓጎስ ክንሕግዝ ኢና።

"ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ
መራኸቢማእኸል
ካንተን ዙሪክ

ኣምቡላቶረም
ካኖንጋስ18
8004 ዙሪክ