መሻርኽትና...

“FGMhelp”፡ ኣብ ካንቶን ዙሪክ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝኸውን ርክብ ነጥቢ፡ ምስ ካልኦት ነጥብታት ርክብ፡ ማሕበራት፡ ክኢላታትን ትካላትን ብቐረባ ይሰርሕ። እዚ ኣብ መላእ ስዊዘርላንድ ዝካየድ መርበብ ሓበሬታን ኣብ መንጎ ሞያውያን ዝግበር ምትሕብባርን ውጽኢታዊ ምትሕልላፍ ፍልጠት ከም ዝከኣል ይገብር።

መርበብ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ስዊዘርላንድ

“Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz/መርበብ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ” ኣብ 2016 ብስም ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ጥዕናን ስቴት ሴክረታርያ ስደትን ተመስሪቱ። ኣብ ሕዳር 2023፡ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ፋይናንሳዊ ደገፍ ዳግማይ ብምንዋሕ፡ እቲ መርበብ ንሓለዋን ክንክንን ተቓላዕቲን ዝተጎድኡን ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ዝህቦ ቅድመ-ኩነት ክቕጽል ኣኽኢልዎ። ካሪታስ ስዊዘርላንድ፣ ማሕበር ጾታዊ ጥዕና ስዊዘርላንድን ኣብ ዩኒቨርሲቲ በርን ዝርከብ ኢንተርዲሲፕሊናዊ ማእከል ምርምር ጾታ IZFGን ካብቶም መወልቲ መርበብ ኣንጻር ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ስዊዘርላንድ እዮም። እቲ መርበብ ን”FGMhelp” ይድግፍ፣ ንኻልእ ነገራት፣ ኣብ ዝተሓላለኹ ናይ ጉዳይ ኮንስተሌሽን ወይ ሕጋዊ ጉዳያት።

ተወሳኺ ናይ ርክብ ነጥብታት

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዛዕባ ምኽንሻብ ስጋዊ ርክብ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ብርክት ዝበሉ ዞባዊ ርክብ ነጥብታት ተፈጢሮም እዮም። ንካንቶን ዙሪክ ንዘይምልከት ሕቶታት፡ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይተን ዞባዊ ኣብያተ ጽሕፈት ኣብዚ ክትረኽቡ ኢኹም።

ኣብ ከባቢኹም ዝተዘርዘረ ምቹእ ትካል እንተዘይሃልዩ፡ መርበብ ኣንጻር ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ስዊዘርላንድ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ።

ናይ ክኢላ ሕክምናዊ ደገፍ

ምስ ካንቶናል ሆስፒታል ዊንተርተርን ዙሪክ ሲቲ ሆስፒታል ትሪኤምሊን ብሓባር ብምዃን ፍሉይ ደገፍ ንህብ።

 • ካንቶናዊ ሆስፒታል ኣብ ዊንተርተር
  ፣ ዶክተር ሜድ. ገሲነ መይሊ፣
  ዋና ሓኪም ክሊኒክ ንሕማም ማህጸን።
 • ሆስፒታል ከተማ ዙሪክ፡ ትሪምሊ
  ፣ ዶክተር ሜድ. ናታሊ ገብርኤል፡
  ሼፋርዝቲን ፍራውንክሊኒክ
 • ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ካንቶን ዙሪክ፡
  ዶክተር ሜድ. ኮርኔልያ ቤትሻርት ማየር፡
  ዋና ሓኪም ክሊኒክ ንሕማም ማህጸን።

ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ደቂ ኣንስትዮ ምኽንሻብ ዘለው ከይድታት መረዳእታ ርኸቡ-– "FGMhelp" ሳብስክራይብ ብምግባር ብናፃ ደብዳበ ዜና ርኸቡ፡፡