ማሕበረሰባዊ ስራሕ

ኣብ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ክመጽእ ከሎ፡ ምኽልካልን ምጽላምን ኣዝዩ ጎሊሑ ይርአ። ኣብ ውልቀ ማሕበረሰባት እዚ ሳሕቲ ብግልጺ ዝዝረበሉ እዩ። ብንጡፍ ማሕበረሰባዊ ስራሕ፡ ሰባት ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ክዛረቡ ንቕሓት ክንዓቢን ከነተባብዕን ንደሊ። ማእከላይ ናይዚ ድማ ተሳትፎ ናይቶም መባዛሕቲ ዝበሃሉ እዩ።

መባዛሕቲ እንታይ ይገብሩ?

ከም ቁልፊ ሰባት መጠን፡ መባዛሕቲ ኣብ መንጎ እቶም ዝተጎድኡ ማሕበረሰባት፡ ክኢላታትን ማእከላት ምኽርን ይሽምግሉ። ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ዝብል ኣርእስቲ ብቐጥታ ናብ ማሕበረሰባት ተሰኪሞም ምስቶም ዝተጠቕዑ፡ ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ፡ ኣዝማድን ካልኦት ሰባትን ናብ ዘተ ይኣትዉ። ፍልጠቶምን ተመኩሮኦምን ብምክፋል ድማ ብንጥፈት ንቕሓት የዕብዩን ኣብ ምክልኻል ልዑል ኣበርክቶ ይገብሩን።

ከም ስርዓት ኣንጻር ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ከም መባዛሕቲ ዝሳተፉ ተርጐምቲ፡ ኣብ መንጎ ባህልታት ዝሽምግሉ፡ ደለይቲ ፍትሒ እዮም። ኣብ መብዛሕትኡ እዋን እዚኦም ካብቶም ዝተጎድኡ ማሕበረሰባት ዝመጹ ወይ ምስኦም ጽቡቕ ርክብ ዘለዎም ስደተኛታት እዮም። እቲ ናይ ሓባር ቋንቋ፡ እቲ ተዛማዲ ቅርበትን ብዙሕ ኣኽብሮት ናይቲ ዝምልከቶ ልምድታትን፡ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ብነቐፌታዊ መንገዲ ኣብ ሕቶ ምልክት ክኣቱን ናይ ባህሪ ለውጢ ክጅመርን ዝኽእል ክፉት ዘተ ይፈጥር።

መባዛሕቲ ከመይ ጌሮም ይሳተፉ

  • ምስ ስድራቤታትን ውልቀሰባትን ዝግበር ናይ ምክልኻል ዘተ
  • ውጥንን ምትግባርን ናይ ሓበሬታን ዘተን ፍጻመታት
  • ምብጻሕ ማሕበረሰብ
  • ምስ ማእከላት ምኽርን ክኢላታትን ስሩዕ ምልውዋጥ

“FGMhelp” ምስ መርበብ ኣንጻር ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ስዊዘርላንድ ብምትሕብባርን ብምውህሃድን ነቶም መባዛሕቲ ብዝያዳ ስልጠናን ኣሰልጠንትን ይድግፎም።

ምስ መባዛሕቲ ክትራኸቡ ትደልዩ ዶ?

ኣብ ካንቶን ዙሪክ ምስ ዝርከቡ መባዛሕቲና ርክብ ብምፍጣር ሕጉሳት ኢና፡ ከምኡ’ውን ኣብ ካልእ ክፋላት ስዊዘርላንድ ርክባት ኣብ ምርካብ ንድግፈኩም። ርኸቡና!

ምስ "FGMhelp" ከም መባዛሒ ክትሰርሕ ትደሊ ዲኻ?

ኩለመዳያዊ ደገፍ ንህበኩም፣ ስሩዕ ምልውዋጥ ንሕሉን ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ድማ ብቐሊሉ ንርከብ። ምሳኻትኩም ዘተ እንተንገብር ደስ ምበለና።

ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ደቂ ኣንስትዮ ምኽንሻብ ዘለው ከይድታት መረዳእታ ርኸቡ-– "FGMhelp" ሳብስክራይብ ብምግባር ብናፃ ደብዳበ ዜና ርኸቡ፡፡