ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ እንታይ እዩ?

“FGM/C” ዝብል ኣህፅሮተ ቃል ክትንተን ከሎ ‹‹ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዩ›› ማለት እዩ፡፡ እቲ ኣህፅሮተ ቃል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዝኾነ ዓይነት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዘጠቓልል እዩ፡፡ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንተን ዝተኸንሸባ ኣዝዩ ዘቐንዝው ጥራሕ እንተይኮነስ፡ ኣብ ሙሉእ ሂወተን ዝቕፅልን ሕክምና ዘድልዮ ኣካላውን ኣእምሯዊ ሳዕቤን ዘለዎ እዩ፡፡

ዓይነት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ

ብመሰረቱ ኣርባዕተ ዓይነት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ኣሎ። ከከም ዓይነቱ፡ ደጋዊ ክሊቶሪስ፡ ቆርበት ክሊቶራል፡ ውሽጣውን/ወይ ደጋውን ላብያ ምሉእ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ይእለ። ኣብቲ ኢንፊቡሌሽን ዝበሃል፡ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ መኽፈቲ ርሕሚ ዳርጋ ምሉእ ብምሉእ ብስፌት ይዕጾ። እንታይ ዓይነት ግዝረት ስጋዊ ርክብ ይግበር ኣብቲ እተን ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ዝነብራሉ ዞባን ማሕበረሰብን ይምርኮስ።

ዓይነት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ

ተገዚርካ ዲኻ፡ ግናኸ እንታይ ዓይነት ግዝረት ስጋዊ ርክብ ከም ዘሎ ኣይትፈልጥን ኢኻ፧

ሓደ ክኢላ ሓኪም ማህጸን ኣየናይ ዓይነት ምዃኑ ብልክዕ ክገልጽ ይኽእል።

ዝርገሐ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ

ብመሰረት ግምታት ናይቲ ንህጻናት ዝሕግዝ ትካል ግብረ ሰናይ UNICEF፡ ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 230 ሚልዮን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ይጥቅዓ። ብፍላይ ኣብ ምዕራብ፣ ምብራቓውን ሰሜናዊ ምብራቕን ኣፍሪቃ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ልሙድ እዩ። እዚ ተግባር ኣብ ገለ ሃገራት ኤስያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን እውን ብሰፊሑ ይርአ። ኣዝዩ ልዑል መጠን ግዝረት ሶማልያ፡ ጊኒ፡ ግብጺ፡ ሱዳን፡ ኤርትራ፡ ሴራሊዮን፡ ማሊን ጅቡትን ይርከብዎም።

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ክኾኑ ዝኽእሉ ጠንቅታት

ከከም ዞባን ሕብረተሰብን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸመሉ ዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣሎ። ይኹን እምበር: ዋላ ሓደ ኻባታቶም ነዚ ኢሰብኣዊ ተግባር ዘመኽንየሉ የለን።

ልምዲ

፦ ብተደጋጋሚ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ንብዙሕ ወለዶታት ዝጸንሐ ልምዲ እዩ። ግዝረት ንማሕበረሰብ ተወፋይነት ዝውክል እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ክግዘራ ባህርያዊ እዩ። ማሕበራዊ ኣፍልጦ ክረኽቡ ዝኽእሉ ብግዝረት ጥራይ እዮም።

ስነ-ጽባቐን ጽሬትን፤

ኣብ ብዙሓት ማሕበረሰባት፡ ኣካላት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘይርአን ረሳሕን እዩ ዝቑጸር። ዘይተገዝረት ጓል ከም ርኹስ እያ ትቑጸር። ግዝረት ነተን ኣዋልድን ኣንስትን ንጹሃት ይገብራ። ሓደ ሓደ ግዜ እውን ካብ ዘይግዝረት ንላዕሊ ዝተገዝረ ስጋዊ ርክብ ይጽብቕ እዩ ዝብል ብጌጋ ይዝረብ።

ገንዘብን ደረጃን፤

ኣብ ብዙሓት ዞባታት፡ ደቂ ኣንስትዮ ብሰብኣይን ስድርኡን ከም ኣንስቲ ተቐባልነት ንኽረኽባ ክግዘራ ኣለወን። ዘይተገዝራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገለ ቦታታት ክምርዓዋ ኣይፍቀደለንን እዩ። ስለዚ ድማ እየን ኣዴታት ኣዋልደን ክግዘራ ዝፈቕዳ። መብዛሕትኡ ግዜ እታ ስድራቤት እውን ኣብ ገንዘብ መርዓት እያ እትምርኮስ።

ከም ጓል ኣንስተይቲ ደረጃ፤

ኣብ ገሊኡ ማሕበረሰባት፡ ኣዋልድ ድሕሪ ምውላደን ነዊሕ ከይጸንሐን እየን ዚግዘራ። ካልኦት ድማ ክሳብ ዕድመ ንእስነት ወይ ቅድሚ መርዓ ኣይግዝረት። ኣብ ብዙሕ ቦታታት፡ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ኣካል ናይቲ ናብ ዓቢ ዕድመ ንምስግጋር ዝውክል ናይ ምጅማር ስርዓት እዩ – ኣዋልድ ብግዝረት ከም ምሉእ ደቂ ኣንስትዮን ብሕብረተሰብን ኣፍልጦ ይወሃበን።

ቁጽጽርን ሓይልን፤

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ምልክት ጭቆና ደቂ ኣንስትዮን መሰላተንን እዩ። ግዝረት ብልዕቲ ማለት ኣብ ልዕሊ ጾታዊ ርክብን ኣካላትን ጓል ኣንስተይቲ ምቁጽጻር ማለት እዩ። ግዝረት እታ ጓል ኣንስተይቲ ድሌት ጾታዊ ርክብ ንምንካይን ቅድሚ መርዓ ጾታዊ ርክብ ከምዘይትፍጽምን ኣብ እዋን ሓዳር ንሰብኣያ እሙን ክትከውንን ዝዓለመ እዩ።

ሃይማኖት:

መብዛሕትኡ ግዜ ሃይማኖት ከም ምኽንያት ግዝረት ይጥቀስ። እዚ ግን ሓቂ ኣይኮነን። ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ኣብ እስልምና፣ ክርስትና፣ ኣይሁድነትን ኣኒሚስትን ይኽሰት፣ ግዝረት ዝጠልብ ጽሑፍ ግን የለን። ብዙሓት ሊቃውንቲ እስልምና ምስ ትምህርቲ እስልምና ዘይቃዶ ምዃኑ ብምጉላሕ ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ብንጹር ይቃወምዎ።

ናይ ጥዕና ሳዕቤናት

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ይኹን ጥዕናዊ ረብሓ ዘምጽእ ኣይኮነን፡ እንተኾነ ግን ከቢድ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል እዩ። ገለ ኣዋልድ እውን ከይተረፈ ብሰንኪ ግዝረት ዘስዕቦ ኣካላዊ ሳዕቤን ይሞታ።

ክህልዉ ዝኽእሉ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሳዕቤናት

 • ድሕሪ ስንባደ ዝመጽእ ጸቕጢ ዝፍጠር ጸገም
 • ትሑት ርእሰ-ምትእምማን
 • ስንባደን ናይ ጭንቀትን ጸገማት
 • ጭንቀት

ድሕሪ ግዝረት ክመጹ ዝኽእሉ ጸገማት፤

 • ሕዱር ሕማማትን ረኽስታትን
 • ቃንዛ ኣብ እዋን ሽንቲን ኣብ እዋን ወርሓዊ ጽግያትን።
 • ጸገማት በሰላ
 • ጸገማት ርሕሚ ከም ንኣብነት ምፍሳስ ወይ ምሕርቃም
 • ናይ ጾታዊ ርክብ ጸገማት፡ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዝስምዓካ ቃንዛ
 • ዝተሓላለኸ ሕርሲ ምስ ከቢድ ቃንዛ ኣብ ኣደን ህጻንን

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ከስዕቡ ዝኽእሉ ጸገማት፤

 • ከቢድ ቃንዛ
 • ካብ መጠን ንላዕሊ ምፍሳስ ደምን ሕበጥን
 • ሰዓልን ስንባደን
 • ረኽሲታት
 • ጸገማት ምሕዋይ ቁስሊ
 • ኣብ ከባቢ ቲሹ መጉዳእቲ
 • ሞት

ሕጋዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ኣብ ስዊዘርላንድን ኣብ መላእ ዓለምን።

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ንሰብኣዊ መሰላት ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ካብ ዝፍጸም ዓመጽ ናይ ምክልኻል መሰል ዝግህስ እዩ። ኣብ ስዊዘርላንድን ኣብ መብዛሕትአን ካልኦት ሃገራትን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ክልኩልን ከም ኣካላዊ ጉድኣት ዝቕጻዕን እዩ።

ሕጋዊ ኩነታት ስዊዘርላንድ

ኣብ ስዊዘርላንድ፡ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝኽልክል ኣብ ሕጊ ገበን ዓንቀጽ 124 ተሰኒዱ ኣሎ። ነዚ እገዳ ዝጠሓሰ ሰብ ክሳብ ዓሰርተ ዓመት ማእሰርቲ ክቕጻዕ እዩ። ገዘርቲ ጥራይ ዘይኮኑስ ጓል ዝተገዝረት ወለዲ ወይ ኣዝማድ እውን ይቕጽዑ። እቲ ግዝረት ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝፍጸም እንተኾይኑ እውን እቲ ሕጊ ይምልከት።

ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ሕጋዊ ኩነታት

ከምኡ’ውን ኣብተን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸመለን ሃገራት፡ ሕጂ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ/ምኽንሻብ ብልዕቲ ደቂ አንስትዮ ዝኽልክልን ከም ገበን ዝቖጽርን ሕግታት ኣሎ፡ ንኣብነት ኣብ ግብጺ፡ ቤኒን፡ ቡርኪናፋሶ፡ ጅቡቲ፡ ኮትዲቫር፡ ኤርትራ፡ ጋና፡ ጊኒ ፣ ሰኔጋል፣ ሱዳን፣ ኒጀር፣ ታንዛንያ፣ ቶጎ፣ ቻድ፣ ኡጋንዳን ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ዝበሃላ ሃገራት።

በዚ ዝተጎድአ ሰብ ዲኻ ወይስ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ሰብ? ንሕና ኣብዚ ዘለና ክንሕግዘኩም ኢና።

ብዛዕባ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም፡ ነቲ ርክብ ዘለዎ ቦታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብሓጎስ ክንሕግዝ ኢና።

"ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ
መራኸቢማእኸል
ካንተን ዙሪክ

ኣምቡላቶረም
ካኖንጋስ18
8004 ዙሪክ